Unofficial site

Od splava do kluba: Cecina imovina

Mno­gi se pi­ta­ju ko­li­ko mi­li­o­na evra je „te­ška“ na­ša naj­ve­ća estrad­na folk-zve­zda Sve­tla­na Ce­ca Ra­žna­to­vić, ko­ja je sa ne­pu­nih tri­de­set go­di­na po­sta­la srp­ska Dže­ki Ke­ne­di. Me­đu­tim, mo­ra se pri­zna­ti i da je i pre uda­je za Želj­ka Ra­žna­to­vi­ća Ar­ka­na zna­la da pa­met­no ras­po­la­že nov­cem.

Cecina slika na sto dolara

U rod­nom se­lu Ži­to­ra­đa ob­no­vi­la je ro­di­telj­sku ku­ću i ku­pi­la dvo­so­ban stan u Be­o­gra­du. Kao pr­va pe­va­či­ca Ju estra­de, Ce­ca je vo­di­la bu­tik „Ce­ca“, ko­ji je pr­vo bio sme­šten u ho­te­lu „Ju­go­sla­vi­ja“, da bi po­sle agre­si­je NA­TO-a i bom­bar­do­va­nja pre­me­šten u ho­tel „Be­o­grad-in­ter­kon­ti­nen­tal“. Pla­si­ra­la je i uni­ka­tan par­fem „Ce­ca“. Po­sle Ar­ka­no­ve tra­gič­ne smr­ti po­sta­la je vla­sni­ca sport­skog objek­ta i FK Obi­lić. Na­sle­di­la je od su­pru­ga i pri­vat­no pred­u­ze­će „Ari“ i „De­li­je-za­dru­ga“. Da­nas Ceca po­se­du­je ve­li­ku ku­ću u be­o­grad­skoj uli­ci Lju­ti­ce Bog­da­na, po­slov­ni pro­stor u Uli­ci Va­se Pe­la­gi­ća (pri­ze­mlje, sprat, pot­kro­vlje i ga­ra­ža), stan od 32 kva­dra­ta na Ba­nji­ci, plov­ni obje­kat splav „Pe­li­kan“, te­ren­sko vo­zi­lo „še­vro­let“…

Izvor: Pravda

Dodaj komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Cecina biografija

Ceca

Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

Ceca