Unofficial site

VIKI JE PRVA OTIŠLA SA SVADBE DECENIJE! A evo i zašto se Cecina kuma nije ni latila MIKROFONA za Bogdanu i Veljka!

 • Sklo­ni ste ri­zi­ci­ma kad je u pi­ta­nju po­lje po­sla. Pos­to­ji mo­gu­ć­nost da vam se de­si ma­nji gu­bi­tak. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ja de­lu­je …

 • Oče­ku­ju vas ve­li­ke pro­me­ne na ovom po­lju. Va­žno je da bu­de­te spre­m­ni da sve to na pra­vi na­čin pri­hva­ti­te. Ne do­pa­da vam se at­mo­s­fe­ra …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te da će­te ima­ti ne­ke ma­nje po­te­ško­će ko­je će­te uspe­ti da re­ši­te uz po­moć sa­ra­d­ni­ka. Oče­ku­je vas pri­li­ka za …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te fi­nan­si­j­ske pro­me­ne u na­red­nom pe­rio­du. Po­vo­lj­na vam je fa­za za po­sao. Oče­ku­je vas pe­riod u ko­jem će­te ima­ti …

 • Izbo­ri­te se s pre­pre­ka­ma ko­je vas oče­ku­ju i uka­za­će vam se pri­li­ka da bu­de­te na­gra­đe­ni za to. Po­tre­ban vam je par­t­ner ko­ji će vam …

 • To­kom da­na­šnjeg da­na vas oče­ku­ju ma­nje ne­pri­jat­nos­ti u kon­ta­k­tu s po­slov­nim okru­že­njem. Po­vo­ljan je dan za lju­bav. Mo­že­te da oče­ku­je­te …

 • Usle­di­će no­ve pro­me­ne na po­lju po­sla ko­je će vas vo­di­ti u ne­po­zna­tom pra­v­cu. Mo­že­te da oče­ku­je­te veo­ma za­ni­mlji­vu ko­mu­ni­ka­ci­ju …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te va­žan raz­go­vor u ko­jem će­te do­bi­ti za­ni­mlji­vu po­slov­nu po­nu­du. Pre­ko kru­ga pri­ja­te­lja ste do­šli do no­vog …

 • Ni­ste si­gu­r­ni u kom pra­v­cu će se odvi­ja­ti va­ša po­slov­na si­tua­ci­ja, pa vas nei­zve­snost do­ne­kle bri­ne. Oso­ba ko­ja vam se do­pa­da je …

 • Oče­ku­je vas po­vo­ljan pe­riod u ko­jem će­te ima­ti pri­li­ku da na­đe­te no­vi po­sao. Mo­že­te da oče­ku­je­te neo­ba­ve­znu avan­tu­ru ko­ja će vam …

 • Mo­gu­će je da će­te ima­ti uspeh u po­slu u ko­ji ste se upu­sti­li. Pred va­ma je do­bar pe­riod. Usko­ro će vo­lje­na oso­ba že­le­ti da raz­go­va­ra …

 • Oče­ku­je vas po­zi­ti­van dan u ko­jem će­te na po­slov­nom po­lju nau­či­ti ne­što no­vo. Od­nos iz­me­đu vas i vo­lje­ne oso­be bi u na­red­nom pe­rio­du …

 • Dodaj komentar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Cecina biografija

  Ceca

  Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

  Ceca