Unofficial site

CECIN DEČKO ATRAKCIJA! Bogdan ne može da prođe ulicom, svi bi da se slikaju s njim, a evo šta je on uradio

 • Ni­ste spre­m­ni da pra­vi­te po­slov­ne pro­me­ne. Že­li­te da po­ku­ša­te da odr­ži­te …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te no­vu pri­li­ku za po­sao. Spre­m­ni ste da se ma­k­si­mal­no po& …

 • Ni­ste zai­n­te­re­so­va­ni za po­slov­nu po­nu­du ko­ja pri­sti­že do vas. Spre­m­ni ste …

 • Ni­je po­vo­ljan tre­nu­tak za pro­me­nu po­sla jer bi­ste mo­gli da se po­ka­je­te na­kon po& …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te po­vo­ljan dan za re­ša­va­nje po­slov­nih nes­po­ra­zu­ma …

 • Osci­la­ci­je na po­slov­nom po­lju mo­gu veo­ma da vas op­te­re­ću­ju u na­red­nom pe­rio­du. …

 • To­kom da­na­šnjeg da­na će­te uspe­ti da ostva­ri­te ma­nji po­slov­ni po­mak. Mo­že­te …

 • Oče­ku­je vas po­vo­ljan dan. Po­slov­ni pla­no­vi vam se odvi­ja­ju ona­ko ka­ko ste se na­da­li …

 • Ni­ste zai­n­te­re­so­va­ni za po­slov­ne pre­pi­r­ke i sva­đe. Sma­tra­te da stva­ri mo­gu …

 • Ima­te no­ve ide­je i tru­di­te se da po­ka­že­te svo­ju krea­ti­v­nost ka­ko bi vas po­slov­no …

 • Spre­m­ni ste da da­te sve od se­be ka­ko bi­ste na po­slov­nom po­lju uspe­li da ostva­ri­te po­b …

 • Oče­ku­ju vas pro­me­ne u od­no­su sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Mo­gu­će je da vam ni­je la­ko da ostva­ri­te …

 • Dodaj komentar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Cecina biografija

  Ceca

  Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

  Ceca