Unofficial site

NJIH DVE SU CECI JAVNO ČESTITALE ROĐENDAN: Pevačica podelila čestitke koje su je DIRNULE U SRCE! (FOTO)

 • Pred va­ma je pe­riod u ko­jem će­te na po­slov­nom po­lju ula­ga­ti mno­go ene­r­gi­je ka­ko bi­ste ostva­ri­li do­bre re­zu­l­ta­te. Uko­li­ko ste u …

 • Da­na­šnji dan vam do­no­si ko­m­pli­ka­ci­je ka­da je u pi­ta­nju po­lje po­sla. Dos­ta to­ga ne ide ona­ko ka­ko ste oče­ki­va­li. Oso­ba ko­ju vo­li­te …

 • U na­red­nom pe­rio­du će­te ima­ti vr­lo va­žna de­ša­va­nja i po­slov­ne pro­me­ne. Ni­je vam la­ko da se or­ga­ni­zu­je­te. Ako ste u bra­ku, s vo­lje­nom …

 • Do­ne­li ste no­vu odlu­ku ko­ja će se po­ka­za­ti kao vr­lo do­bra za va­še po­slov­no po­lje u bu­du­ć­nos­ti. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ja bi mo­gla …

 • Po­slov­ni par­t­ner će po­ka­za­ti da že­li da po­kre­ne po­slov­ne pro­me­ne s va­ma u na­red­nom pe­rio­du. Za­ni­mljiv dan vas oče­ku­je ka­da je u …

 • No­vi pro­ble­mi na po­slov­nom po­lju po­la­ko ku­ca­ju na va­ša vra­ta. Oče­ku­je vas pe­riod u ko­jem će vam bi­ti po­tre­b­no str­plje­nje. Mo­že­te …

 • Sre­ća je na va­šoj stra­ni pa ne­će­te ima­ti pro­ble­me na po­slu da­nas. Mo­že­te da oče­ku­je­te po­vo­ljan pe­riod na ovom po­lju. Že­li­te da ne­što …

 • Uko­li­ko se ba­vi­te pri­vat­nim po­slom, oče­ku­je vas pri­li­ka da na ne­ki na­čin po­bo­lj­ša­te svo­ju za­ra­du. Že­li­te da raz­go­va­ra­te s vo­lje­nom …

 • Mo­že­te da oče­ku­je­te da će­te uspe­ti da stvo­ri­te skla­d­nu at­mo­s­fe­ru u po­slov­nom okru­že­nju sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Mo­že­te da se na­da­te …

 • Za­bri­nu­ti ste zbog ne­kih gla­si­na ko­je vas sa­da op­te­re­ću­ju. Ose­ća­te ne­za­do­vo­lj­stvo na po­slu. Emo­ti­v­na kri­za se po­la­ko re­ša­va …

 • Ni­je po­vo­ljan dan za bi­lo ka­kve ve­će odlu­ke na po­slu kod vas. Po­tru­di­te se da za­dr­ži­te sta­bi­l­nost. Vo­lje­na oso­ba po­ka­zu­je lju­bo­mo­ru …

 • Ne­ma­te pre­vi­še po­sla pa ste da­nas po­sve­će­ni vi­še od­mo­ru, kao i svom pri­vat­nom ži­vo­tu. Mo­že­te da oče­ku­je­te no­vo po­znan­stvo ko­je …

 • Dodaj komentar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Cecina biografija

  Ceca

  Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

  Ceca