Unofficial site

Otac Svetlane Ražnatović: „Ceca je legenda“

PRO­KU­PLJE – Po­di­za­nje op­tu­žni­ce pro­tiv Ce­ce je či­sta iz­mi­šljo­ti­na, ka­ko bi se za­ma­ja­vao na­rod. Is­tra­ga pro­tiv nje vo­di se osam go­di­na i ma­lo je ve­ro­vat­no da se, tek sa­da, do­šlo do do­ka­za za op­tu­žni­cu, za ko­ju još uvek zna­ju sa­mo me­di­ji, jer je ona ni­je do­bi­la. Pro­tiv mo­je kćer­ke se vo­di me­dij­ska haj­ka, a sve što se pi­še i pri­ča je­su či­ste bu­da­la­šti­ne i naj­go­re iz­mi­šljo­ti­ne, ko­je ne­ki že­le da joj na­me­ste, jer je to­li­ko du­go na estrad­noj sce­ni – pri­ča Slo­bo­dan Ve­lič­ko­vić, otac naj­po­pu­lar­ni­je srp­ske pe­va­či­ce Sve­tla­ne Ra­žna­to­vić.

Ce­ca je le­gen­da, sim­bol mla­dih ge­ne­ra­ci­ja. Svi zna­ju i pe­va­ju nje­ne pe­sme. Na estrad­noj sce­ni je to­li­ko go­di­na naj­po­pu­lar­ni­ja sa­mo za­to što svoj po­sao ra­di pro­fe­si­o­nal­no i od­go­vor­no. Pe­sme su nje­na lič­na kar­ta, a sve osta­lo su iz­mi­šlje­ne pri­če i far­sa, ka­ko bi joj ne­ka­ko na­u­di­li oni ko­ji joj za­vi­de na svemu što je po­sti­gla – na­gla­ša­va Slo­bo­dan, i is­ti­če da je Ce­ca mno­go po­zna­ti­ja i po­pu­lar­ni­ja od ve­ći­ne po­zna­tih lič­no­sti u Sr­bi­ji.

Svi­ma sme­ta uspeh i sla­va ko­ju je ona ste­kla, ne dru­že­ći se sa ma­fi­ja­ši­ma i ba­ve­ći se kri­mi­na­lom, kao što se pri­ča, već za­hva­lju­ju­ći ra­du i pro­fe­si­o­nal­nom od­no­su pre­ma svo­joj pu­bli­ci. Oni ko­ji iz­mi­šlja­ju sva­ko­ja­ke pri­če, za­vi­de joj, jer je Ce­ca idol svih ge­ne­ra­ci­ja – tvr­di Slo­bo­dan Ve­lič­ko­vić, pod­se­ća­ju­ći da haj­ka ko­ja se vo­di zbog mal­ver­za­ci­ja oko pro­da­je ne­kih fud­ba­le­ra Obi­li­ća, ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa

Klub ko­ji je ne­ko vre­me vo­di­la, na­sle­di­la je od po­koj­nog mu­ža Želj­ka, i ona ni­je ima­la ni­ka­kve ve­ze sa tran­sak­ci­ja­ma igra­ča. No­vi­ne pi­šu i da se te­re­ti za 11 pi­što­lja, ko­ji su pro­na­đe­ni u ku­ći ko­ju je na­sle­di­la od po­koj­nog mu­ža, Ar­ka­na. To je sme­šno, i ce­la Sr­bi­ja zna da ona ne­ma ve­ze sa tim. Ko­li­ko ja znam, to je tro­fej­no oruž­je, ko­je je po­koj­ni Ar­kan do­bi­jao za an­ga­žo­va­nje u od­bra­ni srp­skog na­ro­da, iz­me­đu osta­log i od mno­gih po­li­ti­ča­ra. Ti pi­što­lji su bi­li u po­seb­noj pro­sto­ri­ji i pod sta­klom, za­klju­ča­ni, a ona, ta­ko­re­ći, ni­ka­da ni­je ni ula­zi­la tu – do­da­je Slo­bo­dan, na­po­mi­nju­ći da je Ce­ca slo­bo­dan gra­đa­nin ove ze­mlje i da ona mo­že da pu­tu­je gde god ho­će, a da je tre­nut­no u svo­joj ku­ći u Be­o­gra­du. Ona ne­ma na­me­ru ni­ti raz­lo­ga da be­ži.
Opširnije u štampanom izdanju…

Izvor: Pravda

Dodaj komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Cecina biografija

Ceca

Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

Ceca