Unofficial site

PAPARACO! CECIN BOGDAN NAPRAVIO GALA SLAVLJE U BAŠTI RESTORANA: Pevačica i slavljenik BLISTAJU jedno pored drugog, a ko je još tu!

 • Na­j­bo­lje će­te pro­fi­ti­ra­ti ku­po­pro­da­jom ne­kre­t­ni­na, ze­mlje, ra­dom …

 • Oni ko­ji su u pri­vat­nom biz­ni­su ima­ju pred so­bom pe­riod ko­ji do­no­si uspeh, po­ve­ća­nje …

 • Sa­da je pra­vi mo­ment da ne­što pro­me­ni­te, pro­ši­ri­te ili da se udru­ži­te s ne­kim …

 • Uko­li­ko se ba­vi­te tr­go­vi­nom, uvo­zom ili izvo­zom, ima­će­te le­pe šan­se da pro­ …

 • Sa­da je pra­vo vre­me da svo­je ide­je i za­mi­sli spro­ve­de­te u de­lo. Sa­da je veo­ma va­žno …

 • Vre­me je za no­ve po­če­t­ke, ali isto ta­ko i za ve­će po­du­hva­te na pla­nu već pos­to­je­ćeg …

 • Ma­šta­j­te, pra­vi­te ve­li­ke pla­no­ve – jer la­ko mo­gu da se ostva­re. Mo­gu­ć­nost …

 • Ose­ćaj sre­će i la­ko­će pra­ti­će vas to­kom da­na, osta­vlja­će­te sna­žan uti­sak na sve s ko­ji­ma …

 • La­ko mo­že da se de­si da iskr­snu čak i dve po­slov­ne pri­li­ke. Ona ko­ja u va­ma bu­di lep­ši …

 • Po­vo­lj­ni uti­ca­ji uno­se sta­bi­l­nost u va­še po­lje ka­ri­je­re. Po­vo­lj­ni …

 • Mno­ge stva­ri na po­slu ne­će­te mo­ći baš dr­ža­ti pod kon­tro­lom, pa će vam to uno­si­ti ne­mir …

 • Bo­lje je da sve ve­će odlu­ke ipak osta­vi­te za ne­ki dru­gi put, ali ako sma­tra­te da ne­ma če­ka­nja, …

 • Dodaj komentar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Cecina biografija

  Ceca

  Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

  Ceca