Unofficial site

PREZAHVALNA SAM I DIVIM SE NJENOJ KARIJERI, ALI NE ŽELIM DA BUDEM KAO ONA: Vanja Knežević otkrila šta misli o CECI i njenoj ćerki

 • Pu­ni ste po­zi­ti­v­ne ene­r­gi­je i op­ti­mi­sti­č­ni. U tom du­hu ko­mu­ni­ci­ra­te …

 • Otvo­re­na je mo­gu­ć­nost kon­ta­k­ta sa stra­n­ci­ma ili odla­zak na kra­ći put. Uži­va­te …

 • Pred va­ma je uo­bi­ča­jen po­slov­ni dan. Ka­ko sve dr­ži­te pod kon­tro­lom, ne­ma ni­ka­kvih …

 • Fo­ku­si­ra­ni ste na sa­ra­d­nju s ko­le­ga­ma. Ra­z­me­nju­je­te no­ve ide­je, p …

 • Ni­ste spre­m­ni za pri­la­go­đa­va­nje ni­ti za no­vi­ne na po­slu. Že­li­te da se odr­ži …

 • Ne­ki sta­ri po­slov­ni pro­ble­mi ko­je ste sve­sno izbe­ga­va­li do­la­ze na dne­v­ni red. …

 • Si­tua­ci­ja na po­slu je ideal­na. Svi­me ste za­do­vo­lj­ni: svo­jim ra­dom, ko­le­ga­ma, …

 • Sa­ra­d­nja sa inos­tra­nim par­t­ne­ri­ma se ne odvi­ja na že­lje­ni na­čin. Ne do­pa­da vam …

 • Pri­si­lje­ni ste da ode­te na po­slov­ni put na ko­ji vam se uo­p­šte ne ide. Ipak, na pu­tu pos­ti­že­te …

 • Do­bi­ja­te no­vu po­slov­nu po­nu­du ko­ja vam de­lu­je in­tri­gan­t­no. Pro­blem je u …

 • Na po­slu vas oče­ku­ju te­ško­će. Sre­ćom ste upor­ni, ali i ada­p­ti­bi­l­ni, ta­ko da će­te …

 • Po­sao ne do­ži­vlja­va­te kao oba­ve­zu ne­go kao na­čin ispo­lja­va­nja svo­je spo­sob­nos­ti. …

 • Dodaj komentar

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Cecina biografija

  Ceca

  Saznajte sve o Svetlani Ražnatović Ceci. Čitaj dalje »

  Ceca